Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
D13-1
ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އާތިފް ހުސައިން
Votes
770
Percent
55.4%
PPM
މުހައްމަދު އާތިކް އަބްދުއްރައްޒާޤް (މަރު)
Votes
620
Percent
44.6%
D13-2
ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޖީހާން މުޙައްމަދު
Votes
833
Percent
31.45%
MDP
ހާފިޒާ އިބްރާހީމް
Votes
719
Percent
27.14%
PPM
ތައުފީޤާ ޢަލީ
Votes
598
Percent
22.57%
PPM
ފާޠިމަތު ރީނާ
Votes
499
Percent
18.84%
D13-3
ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ޢަލީ
Votes
728
Percent
27.28%
PPM
ޢަބްދުﷲ ފާއިޤު
Votes
709
Percent
26.56%
MDP
ޢަލީ ސިމާޙު
Votes
659
Percent
24.69%
PPM
މުހައްމަދު ފައިސަލް
Votes
573
Percent
21.47%