Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
C11-1
ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ސިނާން
Votes
628
Percent
56.73%
PPM
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
Votes
479
Percent
43.27%
C11-2
ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ދިޔާނާ އިސްމާޢީލް
Votes
564
Percent
26.91%
MDP
ފާޠިމަތު އާދަމް
Votes
558
Percent
26.62%
PPM
އާމިނަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
547
Percent
26.1%
PPM
އާމިނަތު ޝައުފާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
Votes
427
Percent
20.37%
C11-3
ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙަސަން ވަޙީދު
Votes
568
Percent
26.73%
MDP
އާދަމް ޢަބްދުﷲ
Votes
534
Percent
25.13%
MDP
ޙަސަން ޝާން
Votes
525
Percent
24.71%
PPM
މުހައްމަދު ޝުޖުއާން
Votes
498
Percent
23.44%