Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z76.1
ފަރި އައިލޭންޑް - 1
C11-1
ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ސިނާން
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
Votes
0
Percent
0%
C11-2
ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
އާމިނަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ދިޔާނާ އިސްމާޢީލް
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ޝައުފާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
C11-3
ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އާދަމް ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުހައްމަދު ޝުޖުއާން
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙަސަން ވަޙީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަސަން ޝާން
Votes
0
Percent
0%