Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
D1-1
ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙުސައިން އަބޫބަކުރު
Votes
240
Percent
55.68%
IND
އާދަމް ސަމީރު
Votes
191
Percent
44.32%
D1-2
ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މަރްޔަމް ނަސްފާ
Votes
241
Percent
32.74%
MDP
ނޫރައްނަހާރު ޢަލީ
Votes
179
Percent
24.32%
PPM
މުރުޝިދާ މުޙައްމަދު
Votes
110
Percent
14.95%
PPM
ނުޒުހަތު ތައްޚާނު
Votes
107
Percent
14.54%
IND
އާމިނަތު ސަބީނާ (ޝަބީ)
Votes
99
Percent
13.45%
D1-3
ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
Votes
265
Percent
38.29%
MDP
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
Votes
262
Percent
37.86%
PPM
މަރްޔަމް ނަޙުލާ
Votes
165
Percent
23.84%