Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
P4-1
ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ނާސިހު އިބްރާހީމް
Votes
291
Percent
56.29%
IND
ޙާމިދު އިސްމާޢީލް
Votes
226
Percent
43.71%
P4-2
ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ނާދިޔާ
Votes
277
Percent
28.5%
PPM
ޢާއިޝަތު އަންވަރު
Votes
263
Percent
27.06%
PPM
ޢާއިޝަތު ނާޒިފާ
Votes
229
Percent
23.56%
MDP
އިލްހާމާ ޢަދުނާން
Votes
203
Percent
20.88%
P4-3
ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޝަނީޒް މުޙައްމަދު
Votes
256
Percent
26.42%
PPM
ޒިޔާދު މުޙައްމަދު
Votes
231
Percent
23.84%
IND
އަޙްމަދު ޝަނީޒް
Votes
202
Percent
20.85%
IND
ފަރުހާދު ރަޝީދު (ފަރޭ)
Votes
153
Percent
15.79%
IND
މުހައްމަދު ފައިސަލް
Votes
127
Percent
13.11%