Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
M7-1
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އިބްރާހީމް ފިކުރީ
Votes
970
Percent
53.8%
MDP
އަޙްމަދު ޝާމް
Votes
833
Percent
46.2%
M7-2
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
PPM
ސަރީރާ އަބްދުލްމުއީދު
Votes
994
Percent
19.55%
PPM
ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ
Votes
890
Percent
17.5%
MDA
ޠާޤާ އަޙްމަދު
Votes
866
Percent
17.03%
MDP
ޝާއިޒާ ޢަބްދުލްވާޙިދު
Votes
849
Percent
16.7%
MDP
ޝިފާނާ އާދަމް ޝާކިރު
Votes
756
Percent
14.87%
MDP
ޒަޢީމާ އިސްމާޢީލް
Votes
730
Percent
14.36%
M7-3
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިސްމާޢިލް ފާރިޝް
Votes
935
Percent
18.49%
MDP
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
Votes
927
Percent
18.33%
MDP
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް
Votes
836
Percent
16.53%
MDP
ޢަލީ ސަޢުދު
Votes
811
Percent
16.03%
MDA
އަޙްމަދު ނާފިޒު
Votes
777
Percent
15.36%
MDA
ޒަކަރިއްޔާ މުފީދު
Votes
772
Percent
15.26%