Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
D5-1
ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު
Votes
345
Percent
56.19%
PPM
ޙަސަން ސައިފް
Votes
269
Percent
43.81%
D5-2
ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޝީރީނާ އާދަމް
Votes
331
Percent
27.98%
MDP
ޢާއިޝަތު ޞަބާޙާ
Votes
314
Percent
26.54%
PPM
ޙައްވާ ތަހުމީނާ
Votes
271
Percent
22.91%
PPM
ފާޠިމަތު ސުނާނާ
Votes
267
Percent
22.57%
D5-3
ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ރައްޒާނު
Votes
334
Percent
28.28%
MDP
މަންސޫރު މުޙައްމަދު
Votes
298
Percent
25.23%
PPM
އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
229
Percent
19.39%
PPM
އިބްރާހީމް ޢުމަރު
Votes
198
Percent
16.77%
IND
ޢަބްދުﷲ ދާއޫދު
Votes
122
Percent
10.33%