Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z79.1
ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް - 1
D5-1
ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙަސަން ސައިފް
Votes
0
Percent
0%
D5-2
ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޙައްވާ ތަހުމީނާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު ޞަބާޙާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ސުނާނާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝީރީނާ އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
D5-3
ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ރައްޒާނު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަންސޫރު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުﷲ ދާއޫދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް ޢުމަރު
Votes
0
Percent
0%