Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
B6-1
ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޙައްމަދު އަލީފް
Votes
392
Percent
55.52%
IND
މުޙައްމަދު ޒަޢީމް
Votes
314
Percent
44.48%
B6-2
ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ދިމްނާ
Votes
283
Percent
25.36%
MDP
ފާޠިމަތު މަމްދޫދާ
Votes
273
Percent
24.46%
IND
މަރްޔަމް ޢިނާޔާ
Votes
265
Percent
23.75%
IND
ސަހާމާ އިބްރާހީމް
Votes
149
Percent
13.35%
IND
ފާޠިމަތު ނަޞްރާ
Votes
146
Percent
13.08%
B6-3
ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
މުޙައްމަދު އިލްހާމް
Votes
237
Percent
18.9%
PPM
އަޙްމަދު ރަޝީދު
Votes
168
Percent
13.4%
PPM
އަހްމަދު އަޔާޒް
Votes
142
Percent
11.32%
IND
ޙަސަން ނާޝިދު
Votes
140
Percent
11.16%
JP
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙުސައިން
Votes
137
Percent
10.93%
IND
ފާރޫޤް އާދަމް
Votes
133
Percent
10.61%
MDP
މުޙައްމަދު އާދަމް
Votes
105
Percent
8.37%
IND
ޢަބްދުﷲ ފިކުރީ
Votes
94
Percent
7.5%
AP
އިބްރާހީމް ނާޒިމް
Votes
67
Percent
5.34%
MDP
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
Votes
31
Percent
2.47%