Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
Q9-1
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް
Votes
516
Percent
51.81%
MDP
ޞަފްވާން މުޙައްމަދު
Votes
480
Percent
48.19%
Q9-2
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޒިޔާނާ ޢަބްދުލްމަޖީދު
Votes
562
Percent
30.36%
PPM
ޝުހުރަތު ސަމީރު
Votes
527
Percent
28.47%
MDP
ނަޒުޙަތު ޝާކިރު
Votes
439
Percent
23.72%
MDP
އާމިނަތު ޝަބާނާ
Votes
323
Percent
17.45%
Q9-3
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު ނަސީމް
Votes
551
Percent
30.31%
PPM
ނަޞްރުﷲ މުޙަންމަދު
Votes
549
Percent
30.2%
MDP
މުޙައްމަދު މާޖިދު (މާބޭ)
Votes
360
Percent
19.8%
MDP
އަހްމަދު ލިހާޒް (އަޖޫ)
Votes
358
Percent
19.69%