Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
D8-1
ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދު
Automatically Elected
D8-2
ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު
Votes
506
Percent
28.47%
PPM
ޢާއިޝަތު ނީމް މޫސާ
Votes
461
Percent
25.94%
MDP
ޢާއިޝަތު ޙަސަން
Votes
427
Percent
24.03%
MDP
މަރްޔަމް ނަޝާޔާ
Votes
383
Percent
21.55%
D8-3
ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް
Votes
466
Percent
25.82%
PPM
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
Votes
461
Percent
25.54%
MDP
މުޙައްމަދު ޙުސައިން
Votes
445
Percent
24.65%
MDP
ޙުސައިން ޢަލީ
Votes
433
Percent
23.99%