Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
N1-1
ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އާދަމް މުޙައްމަދު (ހިއްލަތު)
Votes
205
Percent
60.65%
IND
ޙަސަން ފަރީދު
Votes
133
Percent
39.35%
N1-2
ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޙައްވާ ފަރީޝާން (ފަރީ)
Votes
246
Percent
39.42%
MDP
ޙަލީމަތު ސަމާ
Votes
233
Percent
37.34%
PPM
ފާޠިމަތު ޒާހިޔާ
Votes
145
Percent
23.24%
N1-3
ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު ޞައްދާމު
Votes
196
Percent
30.96%
PPM
ޢުސްމާން ޢަރީފް
Votes
183
Percent
28.91%
MDP
ޙަސަން ޢާއިޝް (ވަތަން)
Votes
132
Percent
20.85%
PPM
ޢަލީ ޒަކަރިއްޔާ
Votes
122
Percent
19.27%