Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
B11-1
ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޢަލީ ސިރާޖް
Votes
246
Percent
35.04%
IND
ޢަލީ ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)
Votes
232
Percent
33.05%
PPM
އާދަމް އިނާޒް
Votes
219
Percent
31.2%
JP
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
Votes
5
Percent
0.71%
B11-2
ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މަރިޔަމް ޒަމީރާ
Votes
307
Percent
24.14%
PPM
ޢާއިޝަތު ޝަފާ
Votes
247
Percent
19.42%
MDP
އާމިނަތު ސުވައިދާ (ސުވޭ)
Votes
220
Percent
17.3%
PPM
ފާޠިމަތު ފަޒްނާ
Votes
198
Percent
15.57%
IND
ފާޠިމަތު ނިސާނާ
Votes
186
Percent
14.62%
AP
ޢާއިޝަތު ޝަބާނާ
Votes
114
Percent
8.96%
B11-3
ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
Votes
339
Percent
29.1%
IND
ޢަލީ އާދަމް (އަލިދޮން)
Votes
306
Percent
26.27%
MDP
މުޙައްމަދު ފިރުސާން
Votes
237
Percent
20.34%
IND
އާދަމް ސިފާއު (އުއްތީ)
Votes
157
Percent
13.48%
AP
ޢަލީ އިބްރާހީމް
Votes
126
Percent
10.82%