Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
C4-1
ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު ރައިސަމް
Votes
246
Percent
44.24%
PPM
ޢަބްދުﷲ އާދަމް
Votes
198
Percent
35.61%
JP
މުޙައްމަދު ޝާމިރު
Votes
65
Percent
11.69%
IND
އާދަމް ރަޝީދު ޒަކަރިއްޔާ
Votes
47
Percent
8.45%
C4-2
ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު މަޙްމޫދު
Votes
285
Percent
29.17%
PPM
ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ
Votes
247
Percent
25.28%
MDP
ފާޠިމަތު ރީނާ
Votes
223
Percent
22.82%
MDP
ފާޠިމަތު ސިފާނާ
Votes
222
Percent
22.72%
C4-3
ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޙަމްދޫނު އާދަމް
Votes
308
Percent
38.17%
MDP
އަޙްމަދު ސުނީލު (ސުންޓޭ)
Votes
291
Percent
36.06%
PPM
އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
Votes
208
Percent
25.77%