Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
I8-1
އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
JP
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު (ހީރޯ)
Votes
387
Percent
66.27%
IND
ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
197
Percent
33.73%
I8-2
އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
JP
ޝީޒާ ވަޙީދު
Votes
315
Percent
29.41%
JP
ޚަދީޖާޞަދުފާ އަބޫބަކުރު (ސައްފާ)
Votes
255
Percent
23.81%
PPM
ޚަދީޖާ އާދަމް
Votes
127
Percent
11.86%
IND
ޒަޢީމާ މުޙައްމަދު
Votes
113
Percent
10.55%
IND
ޞަފިއްޔާ ޢަލީ
Votes
107
Percent
9.99%
IND
އާމިނަތު ހުދާ އާދަމް
Votes
84
Percent
7.84%
IND
ކުލްޘޫމް ޚާލިދު (ކުލޫ)
Votes
70
Percent
6.54%
I8-3
އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަބޫބަކުރު ޝިފާން
Votes
306
Percent
30.75%
JP
މުޙައްމަދު މޫސާ (ޅޮއްޅޮ)
Votes
260
Percent
26.13%
IND
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
215
Percent
21.61%
IND
އިބްރާހީމް މޫސާ
Votes
214
Percent
21.51%