Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
D12-1
ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުހައްމަދު މޫސާ
Votes
172
Percent
57.53%
MDP
އަލީ މާހިރު
Votes
127
Percent
42.47%
D12-2
ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޝިފާނާ ޢީސާ
Votes
175
Percent
39.95%
JP
ޢާއިޝަތު ޢިފާސާ
Votes
139
Percent
31.74%
PPM
ޢާއިޝަތު އަމާނީ ޢަބްދުލްހާދީ
Votes
124
Percent
28.31%
D12-3
ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު އިމްރާޙް
Votes
194
Percent
39.11%
IND
ޙަސަން އިލްހާމް
Votes
129
Percent
26.01%
PPM
އިބްރާހީމް ރަމީޒު
Votes
105
Percent
21.17%
MDP
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
Votes
38
Percent
7.66%
MDP
އަބްދުﷲ ޝާމީ
Votes
30
Percent
6.05%