Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
D7-1
ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
Votes
333
Percent
62.24%
PPM
މުޙައްމަދު ރިޟުވާން
Votes
202
Percent
37.76%
D7-2
ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު އަރީން
Votes
297
Percent
29.29%
MDP
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ
Votes
265
Percent
26.13%
PPM
ލަޠީފާ މުޙައްމަދު
Votes
236
Percent
23.27%
PPM
އާމިނަތު ފަޒްނާ
Votes
216
Percent
21.3%
D7-3
ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މަނިކު
Votes
313
Percent
30.78%
MDP
ޢަލީ މުޙައްމަދު
Votes
292
Percent
28.71%
PPM
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
Votes
220
Percent
21.63%
PPM
ޙަސަން ސަމީޙު
Votes
192
Percent
18.88%