Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
B10-1
ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަމީން މުޙައްމަދު
Votes
411
Percent
54.87%
PPM
ޢަބްދުﷲ މުބާރަކު މުޙައްމަދު
Votes
321
Percent
42.86%
JP
އަޙްމަދު ޝަރީފް
Votes
10
Percent
1.34%
IND
ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަން
Votes
7
Percent
0.93%
B10-2
ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޝާއިދާ މޫސާ
Votes
401
Percent
34.36%
MDP
ނަޝާ އާދަމް
Votes
368
Percent
31.53%
PPM
ނުހާ ޢަލީ
Votes
321
Percent
27.51%
IND
އާމިނަތު މާޝާ އަނީސް (މައީ)
Votes
77
Percent
6.6%
B10-3
ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަލީ ގާސިމް
Votes
379
Percent
27.87%
MDP
ޢަލީ އަންވަރު
Votes
332
Percent
24.41%
PPM
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް
Votes
316
Percent
23.24%
PPM
އިބްރާހީމް ޢަލީ
Votes
253
Percent
18.6%
IND
ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަބްދުލްކަރީމް (ސަލާމް)
Votes
72
Percent
5.29%
MRM
މުޙައްމަދު އާދަމް
Votes
8
Percent
0.59%