Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
Q5-1
ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު (އެމް.ޑީ)
Votes
763
Percent
50.7%
MDP
މުހައްމަދު ރިޒާން
Votes
742
Percent
49.3%
Q5-2
ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
PPM
ޚަދީޖާ އަޙްމަދު ޣަޒާލް (ހައްޖާ)
Votes
873
Percent
21.89%
MDP
ޢާއިޝަތު ނާއިލާ
Votes
776
Percent
19.45%
PPM
އާމިނަތު ފަރުޙާނާ
Votes
772
Percent
19.35%
PPM
ނަދީމާ އިބްރާހީމް (ނަދީ)
Votes
679
Percent
17.02%
MDP
ޝަރީފާދީދީ (ޝަރީ)
Votes
639
Percent
16.02%
IND
ޝީޒުލީނާ ނިޒާރު (ޝިއު)
Votes
250
Percent
6.27%
Q5-3
ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
Votes
841
Percent
19.89%
PPM
އަޙްމަދު ޝަމާހު
Votes
836
Percent
19.77%
PPM
ޢަލީ ޝަރީފު
Votes
643
Percent
15.2%
MDP
އިސްހާގު މުއީން
Votes
593
Percent
14.02%
MDP
ޖާވިޒު ޢަބްދުލްކަރީމް
Votes
566
Percent
13.38%
MDP
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު (އޮޅޭ)
Votes
537
Percent
12.7%
IND
ޢަލީ ޝާކިރު (ހުދުހުދު)
Votes
213
Percent
5.04%