Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
N6-1
ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު ރީޙާން
Automatically Elected
N6-2
ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ރަސްމާ (ރަސްމާ)
Votes
220
Percent
26.8%
MDP
ފަރީސާ އަބޫބަކުރު
Votes
204
Percent
24.85%
MDP
ޔަސްފާ ޙުސައިން
Votes
199
Percent
24.24%
PPM
ސިފްނާ ޢަބްދުﷲ
Votes
198
Percent
24.12%
N6-3
ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިލްޔާސް މަޙްމޫދު
Votes
244
Percent
29.08%
MDP
ނައުޝާދު ޢަބްދުﷲ
Votes
211
Percent
25.15%
PPM
މުޙައްމަދު އާދަމް (ކުޑޭ)
Votes
204
Percent
24.31%
PPM
އާދަމް ފާއިޒު ޙުސައިން (ފާއިޒު)
Votes
180
Percent
21.45%