Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z87.1
ކްލަބް މެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް - 1
N6-2
ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފަރީސާ އަބޫބަކުރު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޔަސްފާ ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
PPM
ސިފްނާ ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ރަސްމާ (ރަސްމާ)
Votes
0
Percent
0%
N6-3
ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ނައުޝާދު ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިލްޔާސް މަޙްމޫދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުޙައްމަދު އާދަމް (ކުޑޭ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާދަމް ފާއިޒު ޙުސައިން (ފާއިޒު)
Votes
0
Percent
0%