Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
P5-1
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުހައްމަދު އާސިފް (ދާންދޫ އާސިފް)
Votes
427
Percent
43.98%
MDP
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު (ކޭލޭ)
Votes
416
Percent
42.84%
IND
މުޙައްމަދު ޢަލީ
Votes
128
Percent
13.18%
P5-2
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ނަޞްރާ ޢަލީ
Votes
383
Percent
21.81%
MDP
ނުޢުމާ މުޙައްމަދު
Votes
368
Percent
20.96%
MDP
ޢާޞިފާ ޢަބްދުﷲ
Votes
359
Percent
20.44%
PPM
ޒަހީރާ މޫސާ
Votes
352
Percent
20.05%
PPM
މަރްޔަމް އާދަމް
Votes
294
Percent
16.74%
P5-3
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
476
Percent
27.82%
MDP
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ގަހާ)
Votes
435
Percent
25.42%
IND
ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް
Votes
327
Percent
19.11%
PPM
އިސްމާޢީލް ޖަމީލު
Votes
241
Percent
14.09%
IND
އާޔަތުﷲ ނަޞީރު
Votes
120
Percent
7.01%
IND
އަސްލަމް ޙަސަން
Votes
112
Percent
6.55%