Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
M6-1
ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޔޫސުފް ސަޢީދު
Votes
313
Percent
56.19%
MDA
ޒަކަރިއްޔާ މުފީދު
Votes
244
Percent
43.81%
M6-2
ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDA
މުފީދާ ޢަބްދުލްވާޙިދު
Votes
282
Percent
30.62%
IND
ޙިލްމާ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
Votes
226
Percent
24.54%
PPM
ފަރީޝާ އިބްރާހީމް
Votes
216
Percent
23.45%
MDP
ޝާނިހާ މުޙައްމަދު
Votes
197
Percent
21.39%
M6-3
ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޙުސައިން ރަޝީދު
Votes
190
Percent
19.83%
IND
އަހްމަދު ޣައްސާން
Votes
184
Percent
19.21%
MDP
ޢަދުނާން އިބްރާހީމް
Votes
126
Percent
13.15%
IND
ރިލްވާން އިބްރާހީމް
Votes
108
Percent
11.27%
PPM
ޙާސިރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
Votes
107
Percent
11.17%
IND
މުޙައްމަދު ތައުފީޤު (ރޭނީގެ މުހައްމަދު)
Votes
100
Percent
10.44%
MDP
އިބްރާހީމް އަފްޞަލް
Votes
96
Percent
10.02%
IND
އިބްރާހީމް ސިރާޖް (ސިރާޖް)
Votes
47
Percent
4.91%