Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
H9-1
ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު
Votes
546
Percent
50.18%
MDP
ޢަބްދުލްމަޖީދު
Votes
519
Percent
47.7%
IND
އަޙްމަދު ލިއުޝާން
Votes
23
Percent
2.11%
H9-2
ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ޒިރުފާ
Votes
553
Percent
25.83%
MDP
އާމިނަތު ނަދާ އާޒިމް
Votes
541
Percent
25.27%
MDP
މަރްޔަމް ޝުޒާނާ
Votes
536
Percent
25.04%
PPM
ފާޠިމަތު ސަމްރާ
Votes
511
Percent
23.87%
H9-3
ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޙުސައިން ނިހާލް
Votes
578
Percent
27.2%
PPM
އިބްރާހީމް ޝަލީޒް
Votes
555
Percent
26.12%
PPM
ޢަލީ ޝަމީމު
Votes
508
Percent
23.91%
MDP
ޙަމީޒު މުޙަންމަދު
Votes
484
Percent
22.78%