Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
N9-1
ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަބްދުﷲ ނަސީފް
Votes
228
Percent
52.9%
MDP
ޙުސައިން ޒާހިރު
Votes
203
Percent
47.1%
N9-2
ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ޝިރުމީނާ
Votes
246
Percent
100%
MDP
މަރްޔަމް ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙައްވާ ޢަބްދުލްހާދީ (ޙައްވަ)
Votes
0
Percent
0%
N9-3
ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު ނާއިޝް
Votes
216
Percent
27.8%
PPM
މުޙައްމަދު ޝަފީޤު (ސައްފެ)
Votes
209
Percent
26.9%
MDP
ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
180
Percent
23.17%
MDP
މުޙައްމަދު ސިވާޒް
Votes
172
Percent
22.14%