Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
N3-1
ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު ނަސީތު
Votes
363
Percent
50%
MDP
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ
Votes
363
Percent
50%
N3-2
ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޙައްވާ ނަޒްލާ
Votes
372
Percent
27.49%
MDP
ޢާއިޝަތު ނަޞީރާ (ނަޞީރާ)
Votes
340
Percent
25.13%
PPM
ޢާއިޝަތު ނާޞިރާ
Votes
325
Percent
24.02%
MDP
ފާޠިމަތު ޠާހިރާ (ފާއްކޮ)
Votes
316
Percent
23.36%
N3-3
ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަލީ ރަޝީދު (ދެހޭ)
Votes
108
Percent
23.53%
PPM
ޢާޠިފް އަޙްމަދު
Votes
106
Percent
23.09%
MDP
ޙުސައިން ޙަމްޒާ
Votes
99
Percent
21.57%
PPM
ޢަލީ ރަޝީދު
Votes
95
Percent
20.7%
IND
އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ
Votes
51
Percent
11.11%