Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
O1-1
ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިބްރާހީމް ޚަލީލް
Votes
414
Percent
50.36%
IND
އަޙްމަދު ޒަޢީމް (ޒަޢީމް ސަރ)
Votes
408
Percent
49.64%
O1-2
ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މަރްޔަމް ޝިފާ
Votes
340
Percent
23.58%
IND
އާމިނަތު ޖޫލިޔާ
Votes
289
Percent
20.04%
IND
ފާތިމަތު ނަޙުލާ
Votes
286
Percent
19.83%
MDP
އާއިޝަތު ޚަލީލާ
Votes
257
Percent
17.82%
IND
މަރްޔަމް ޒިމްލާ
Votes
143
Percent
9.92%
JP
ފާތިމަތު ފަޒީމާ
Votes
127
Percent
8.81%
O1-3
ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޙަސަން ނަޖީބު
Votes
464
Percent
34.6%
IND
އާދަމް ނަސީމް
Votes
347
Percent
25.88%
MDP
އަޙްމަދު އަމްޖަދު
Votes
309
Percent
23.04%
IND
އަޙްމަދު ރަޝީދު
Votes
221
Percent
16.48%