Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
D9-1
ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ފަތުޙުالله ނަޞީރު
Automatically Elected
D9-2
ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޞާފިޔާ ޚާލިދު
Votes
139
Percent
38.29%
MDP
އާމިނަތު ފަޒްލީ
Votes
136
Percent
37.47%
PPM
މަރްޔަމް މަސާޙަތު
Votes
88
Percent
24.24%
D9-3
ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުދުރިކަތު އަޙްމަދު
Votes
130
Percent
36.83%
PPM
ޢަޤީލް ޙުސައިން
Votes
112
Percent
31.73%
MDP
ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު
Votes
111
Percent
31.44%