Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
C10-1
ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އާދަމް އަޒްމީރު
Votes
241
Percent
66.21%
IND
ޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހީމް
Votes
123
Percent
33.79%
C10-2
ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ސިޔާދާ
Votes
249
Percent
38.02%
MDP
ޝަބާނާ ލަޠީފް
Votes
231
Percent
35.27%
PPM
މަރްޔަމް ޒުހުރާ
Votes
91
Percent
13.89%
PPM
ޢާއިޝަތު ސުޒީ
Votes
84
Percent
12.82%
C10-3
ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަލީ އަލްހަމް
Votes
249
Percent
37.5%
MDP
އަޙްމަދު ފަޔާޒު
Votes
235
Percent
35.39%
PPM
މުޙައްމަދު ޝަފްރާޒު
Votes
105
Percent
15.81%
PPM
ޢަބްދުﷲ ޝިރާން
Votes
75
Percent
11.3%