Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
P6-1
ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ ޝާފިޢު
Votes
490
Percent
61.17%
MDP
މައުމޫން އިބްރާހީމް (މާނު)
Votes
311
Percent
38.83%
P6-2
ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ތަމްހީދާ
Votes
410
Percent
29.02%
PPM
މަރްޔަމް ޝަޛުމީނާ
Votes
386
Percent
27.32%
MDP
ތަމްހީދާ ޒާހިރު (ބުލިޔާ)
Votes
346
Percent
24.49%
MDP
ފާޠިމަތު ސަޢީދާ (ޝެޑޭ)
Votes
271
Percent
19.18%
P6-3
ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު ފަޒުހާދު
Votes
464
Percent
31.42%
PPM
އިލްޔަސަޢު އަޙްމަދު
Votes
368
Percent
24.92%
MDP
ޝުޢައިބު ޢަބްދުލްކަރީމް (ޝޫއްކޮ)
Votes
366
Percent
24.78%
MDP
ޢަބްދުﷲ މަޝްހޫދު
Votes
279
Percent
18.89%