Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
U3-1
އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް (މަނިކު)
Votes
409
Percent
82.79%
PPM
ރިލްވާން ޝަރީފު
Votes
85
Percent
17.21%
U3-2
އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޒަހުރާ ޢާމިރު
Votes
417
Percent
41.29%
MDP
ސިޔާޛާ ނަޢީމް
Votes
366
Percent
36.24%
PPM
ޝިރްމީނާ އިބްރާހީމް
Votes
129
Percent
12.77%
PPM
ގުރައިޝާ އިބްރާހީމް (ރޫމާ)
Votes
98
Percent
9.7%
U3-3
އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ޙުސްނީ
Votes
401
Percent
39.35%
MDP
ހުސައިން ރިޔާޒް
Votes
357
Percent
35.03%
PPM
މުޙައްމަދު މުޢީން
Votes
213
Percent
20.9%
PPM
މުޙައްމަދު ރައިޝަމް
Votes
48
Percent
4.71%