Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
F9-1
ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އިބްރާހީމް ޢާދިލް
Votes
631
Percent
43.34%
MDP
އަޙްމަދު ޝާހިދު
Votes
581
Percent
39.9%
IND
މުޙައްމަދު އަނީސް
Votes
244
Percent
16.76%
F9-2
ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
IND
ޝުނާނާ އިދުރީސް
Votes
752
Percent
20.52%
MDP
ޝާމަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު
Votes
729
Percent
19.89%
MDP
ރިޝާދާ މުޙައްމަދު
Votes
688
Percent
18.77%
MDP
ޙައްވާ ޙަސަން
Votes
650
Percent
17.74%
IND
ސަނާ އިދުރީސް
Votes
442
Percent
12.06%
IND
ޒިދުނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
404
Percent
11.02%
F9-3
ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު
Votes
759
Percent
20.15%
MDP
އަޙްމަދު ޢާދިލް
Votes
622
Percent
16.51%
MDP
އިސްމާޢީލް ދާއޫދު
Votes
603
Percent
16.01%
IND
ޝިހާބު ޢަލީ
Votes
561
Percent
14.89%
IND
ރައްޒާން މުޙައްމަދު
Votes
428
Percent
11.36%
IND
މުޙައްމަދު މުމްތާޒު
Votes
391
Percent
10.38%
IND
ޔޫސުފް ނިހާދު އިދުރީސް (ނިހާދު)
Votes
266
Percent
7.06%
MLSDP
މުޙައްމަދު އަންސާމް
Votes
137
Percent
3.64%