Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
O9-1
ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޙަސަން ރަމީޒް
Votes
430
Percent
57.64%
MDP
ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ
Votes
316
Percent
42.36%
O9-2
ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ
Votes
466
Percent
32.98%
PPM
މަރްޔަމް ނަތާޝާ
Votes
351
Percent
24.84%
MDP
މަރްޔަމް ޚަތުމާ
Votes
306
Percent
21.66%
MDP
ނަސްމާ ޙުސައިން
Votes
290
Percent
20.52%
O9-3
ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް ރަމީޒު
Votes
416
Percent
29.97%
PPM
ޔޫސުފް ޖަޒްލާން
Votes
389
Percent
28.03%
MDP
ޔޫސުފް ޢިރްފާން
Votes
301
Percent
21.69%
MDP
އިބްރާހީމް ޝާމިލް
Votes
282
Percent
20.32%