Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
K4.1
މ. މުލި - 1
O9-1
ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙަސަން ރަމީޒް
Votes
0
Percent
0%
O9-2
ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ނަސްމާ ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ޚަތުމާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
މަރްޔަމް ނަތާޝާ
Votes
0
Percent
0%
O9-3
ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ޝާމިލް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޔޫސުފް ޖަޒްލާން
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް ރަމީޒު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޔޫސުފް ޢިރްފާން
Votes
0
Percent
0%