Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
L2-1
ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އަޙްމަދު އަސްލަމް
Votes
378
Percent
48.59%
IND
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުލްޤާދިރު
Votes
249
Percent
32.01%
MDP
މޫސާ އިސްމާޢީލް
Votes
151
Percent
19.41%
L2-2
ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާޞިފާ ސުލައިމާން
Votes
366
Percent
25.67%
IND
ފަރުސާ ރަޝީދު
Votes
336
Percent
23.56%
IND
ސަމީނާ ޢަފީފް
Votes
329
Percent
23.07%
MDP
ޒިޔާނާ އިސްމާޢީލް
Votes
244
Percent
17.11%
IND
ނަޒްލާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
Votes
151
Percent
10.59%
L2-3
ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އިޙްފާލް ޙަމީދު
Votes
382
Percent
35.6%
MDP
އަރީޙް އިސްމާޢީލް
Votes
357
Percent
33.27%
MRM
ސިނާން ޢަބްދުއްޝަކޫރު
Votes
301
Percent
28.05%
MDP
އަޙުސަނު ޙުސައިން
Votes
33
Percent
3.08%