Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
J1-1
ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް
Votes
177
Percent
53.15%
PPM
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢައްބާސް
Votes
156
Percent
46.85%
J1-2
ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ޝަރޫނާ
Votes
167
Percent
26.05%
MDP
ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު
Votes
162
Percent
25.27%
PPM
ފާޠިމަތު ސަޒުމާ
Votes
159
Percent
24.8%
PPM
ޢާއިޝަތު ރިޒްވާނާ
Votes
153
Percent
23.87%
J1-3
ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުޙައްމަދު ޢަރުބާން ޢަބްދުލްޤާދިރު
Votes
178
Percent
27.64%
PPM
ޙުސައިން ޝަބީން
Votes
167
Percent
25.93%
MDP
ޝިފާނާ ޢަބްދުއްޝަކޫރު
Votes
152
Percent
23.6%
MDP
ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދު
Votes
147
Percent
22.83%