Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
J4-1
ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު ސިރާޖް
Votes
255
Percent
50.9%
MDP
އަޙްމަދު ޔޫސުފް
Votes
246
Percent
49.1%
J4-2
ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޒުނައިރާ އިބްރާހީމް
Votes
256
Percent
26.81%
PPM
އާމިނަތު ޢަލީ (ޝަކީބާ)
Votes
244
Percent
25.55%
MDP
ޢާއިޝަތު ޖުނައިނާ
Votes
231
Percent
24.19%
MDP
އާމިނަތު ނުހާ އަޙްމަދު
Votes
224
Percent
23.46%
J4-3
ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު އަސްލަމް
Votes
268
Percent
33.25%
PPM
އަޙްމަދު ސަނީ އިބްރާހީމް
Votes
265
Percent
32.88%
MDP
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް (ދޮންބެ)
Votes
257
Percent
31.89%
IND
ޢަބްދުﷲ ޟަމީރު
Votes
16
Percent
1.99%