Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
F6-1
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޢަލީ ސަމީޙު
Votes
379
Percent
62.85%
MDP
ޢަލީ މާޖިދު
Votes
224
Percent
37.15%
F6-2
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޢަހުދާ ޚާލިދު
Votes
335
Percent
33.27%
MDP
ފަރަޙަ އާދަމް
Votes
309
Percent
30.69%
MDP
ޢާއިޝަތު ޒަޚީރާ
Votes
222
Percent
22.05%
IND
އާމިނަތު ސާދުނާ (ސާދުނާ)
Votes
141
Percent
14%
F6-3
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ހުސައިން ނާޒިމް
Votes
195
Percent
18.8%
IND
އަޙްމަދު ޒަނީމް
Votes
185
Percent
17.84%
MDP
ޢަލީ ޝަފީޤު
Votes
156
Percent
15.04%
IND
މުޙައްމަދު ސަޢީދު (ތުއްތުބެ)
Votes
152
Percent
14.66%
MDP
އިބްރާހީމް ޚަލީލް
Votes
147
Percent
14.18%
IND
މުޙައްމަދު މިހާދު މުޞްޠަފާ
Votes
114
Percent
10.99%
IND
މުޙައްމަދު ފަތުޙީ
Votes
88
Percent
8.49%