Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
N7-1
ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް
Votes
146
Percent
55.94%
PPM
މުހައްމަދު ގިޔާސް
Votes
115
Percent
44.06%
N7-2
ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ރަފީޢާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
158
Percent
37.18%
MDP
ފަޒުނާ ޢަލީ
Votes
152
Percent
35.76%
IND
ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު
Votes
115
Percent
27.06%
N7-3
ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަލީ ނިޒާމް
Votes
165
Percent
38.64%
IND
ޙުސައިން ޢަފީފް
Votes
146
Percent
34.19%
PPM
މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
Votes
116
Percent
27.17%