Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
P8-1
ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިބްރާހީމް ނާޝިދު
Votes
370
Percent
35.61%
IND
ޖާދުﷲ ރަޝީދު
Votes
307
Percent
29.55%
PPM
އަޖުވަދު މުޙައްމަދު
Votes
181
Percent
17.42%
IND
އަޙްމަދު ޝާފިޢު
Votes
181
Percent
17.42%
P8-2
ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ސަމިއްޔަތު
Votes
455
Percent
24.48%
JP
ފާޠިމަތު މަދީޙާ (މަދީހާ)
Votes
416
Percent
22.38%
PPM
ފާޠިމަތު އަންޖޫނާ
Votes
364
Percent
19.58%
PPM
އާމިނަތު ރައުފަތު
Votes
346
Percent
18.61%
MDP
އާމިނަތު ޝަހީމާ
Votes
278
Percent
14.95%
P8-3
ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙުސައިން އިބްރާހީމް (ހުސީ)
Votes
594
Percent
32.96%
PPM
އިބްރާހީމް ޝަރުފާޒު
Votes
452
Percent
25.08%
MDP
އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
Votes
419
Percent
23.25%
MDP
ޢަލީ ޝިހާބު
Votes
337
Percent
18.7%