Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Q1.1
ގދ. ތިނަދޫ - 1
P8-1
ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޖުވަދު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޖާދުﷲ ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ނާޝިދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޝާފިޢު
Votes
0
Percent
0%
P8-2
ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ޝަހީމާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ސަމިއްޔަތު
Votes
0
Percent
0%
JP
ފާޠިމަތު މަދީޙާ (މަދީހާ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ރައުފަތު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު އަންޖޫނާ
Votes
0
Percent
0%
P8-3
ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަލީ ޝިހާބު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙުސައިން އިބްރާހީމް (ހުސީ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް ޝަރުފާޒު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%