Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
E5-1
ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުހައްމަދު އާތިފް
Votes
387
Percent
53.01%
MDP
މުހައްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
177
Percent
24.25%
IND
ގާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް
Votes
166
Percent
22.74%
E5-2
ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ނުހާ ޙުސައިން
Votes
471
Percent
38.89%
PPM
އާމިނަތު ތަހްމީނާ
Votes
450
Percent
37.16%
MDP
ޙަސީބަތު މުޙައްމަދު
Votes
290
Percent
23.95%
E5-3
ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް ރުޝްދާން
Votes
364
Percent
29.59%
PPM
އިބްރާހީމް ޝިފާޒް
Votes
332
Percent
26.99%
MDP
ޢަލީ ޖާވީދު
Votes
202
Percent
16.42%
IND
އިބްރާހީމް ޙަމަދު
Votes
142
Percent
11.54%
IND
އަޙްމަދު ފާރިލް
Votes
113
Percent
9.19%
IND
އިބްރާހީމް ޒުހައިރު
Votes
77
Percent
6.26%