Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
C6-1
ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު
Votes
264
Percent
51.16%
MDP
ޢަބްދުﷲ މުފީދު
Votes
252
Percent
48.84%
C6-2
ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
އިސްރާ ޙަމީދު
Votes
262
Percent
25.71%
MDP
ފާޠިމަތު ވަޙީދާ އިބްރާހީމް
Votes
255
Percent
25.02%
PPM
މައިޝާ ޙުސައިން
Votes
254
Percent
24.93%
MDP
މަރްޔަމް ސަޢާދާ
Votes
248
Percent
24.34%
C6-3
ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަލީ އަސްލަމް
Votes
255
Percent
25.45%
MDP
އާދަމް ސަފްރާޒް
Votes
254
Percent
25.35%
PPM
އިބްރާހީމް ރައޫފު
Votes
249
Percent
24.85%
MDP
އިބްރާހީމް ފައިސަލް (އިއްބެ)
Votes
244
Percent
24.35%