Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
K8-1
މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު
Votes
243
Percent
58%
MDP
ނަދީމް އަޙްމަދު (ޒަރީނާގެ މުޙައްމަދު)
Votes
176
Percent
42%
K8-2
މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޙައްވާ އިލްހާމާ
Votes
235
Percent
28.83%
PPM
ފާޠިމަތު ޝަރާ މުޙައްމަދު
Votes
220
Percent
26.99%
MDP
ޢާއިޝަތު ޢަލީ (ހުޅަގުގޭ އައިސާ)
Votes
183
Percent
22.45%
MDP
ޝަޒިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު (ކާބޭޢަފޫރުގެ ޝަޒިއްޔާ)
Votes
177
Percent
21.72%
K8-3
މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް ނިޝާމް (ކައުންޓޭ)
Votes
216
Percent
27.2%
MDP
އިބްރާހީމް އަސްލަމް ޢަލީ (ސަމްސިއްޔާގެ އަސްލަމް)
Votes
213
Percent
26.83%
PPM
ޙަސަން މަޙާސިން
Votes
183
Percent
23.05%
MDP
މުޙައްމަދު ސިރާޖް (ސިރާޖު ދޮންބެ)
Votes
182
Percent
22.92%