Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
YT.16
ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން - 3
K8-1
މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ނަދީމް އަޙްމަދު (ޒަރީނާގެ މުޙައްމަދު)
Votes
0
Percent
0%
K8-2
މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ޢަލީ (ހުޅަގުގޭ އައިސާ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙައްވާ އިލްހާމާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ޝަރާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝަޒިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު (ކާބޭޢަފޫރުގެ ޝަޒިއްޔާ)
Votes
0
Percent
0%
K8-3
މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް ނިޝާމް (ކައުންޓޭ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް އަސްލަމް ޢަލީ (ސަމްސިއްޔާގެ އަސްލަމް)
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ސިރާޖް (ސިރާޖު ދޮންބެ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙަސަން މަޙާސިން
Votes
0
Percent
0%