Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
O10-1
ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އިބްރާހީމް ޝަމްޢޫން
Votes
320
Percent
51.45%
MDP
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
Votes
302
Percent
48.55%
O10-2
ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
މަރްޔަމް ނާހިދާ
Votes
299
Percent
23.49%
PPM
ޚަދީޖާ ޙުސައިން
Votes
295
Percent
23.17%
MDP
މަރްޔަމް މާޝާ
Votes
292
Percent
22.94%
MDP
ޒުއްރިއްޔާ މުޙައްމަދު
Votes
255
Percent
20.03%
JP
ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
Votes
132
Percent
10.37%
O10-3
ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުލްވާޙިދު އިދުރީސް
Votes
334
Percent
26.49%
PPM
ޙުސައިން އިންސާދު
Votes
309
Percent
24.5%
MDP
މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
Votes
280
Percent
22.2%
PPM
އަޙްމަދު ސިރުޙާން
Votes
233
Percent
18.48%
IND
އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
Votes
76
Percent
6.03%
IND
އަޙްމަދު ނިޔާޒު
Votes
29
Percent
2.3%