Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
B4-1
ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Votes
160
Percent
49.84%
MDP
ޢަލީ މުޙައްމަދު
Votes
96
Percent
29.91%
IND
އަޙްމަދު ޢާޞިފް
Votes
65
Percent
20.25%
B4-2
ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޢާއިޝަތު ޖުވައިިރިޔާ
Votes
194
Percent
41.99%
PPM
އާމިނަތު ނުހާ
Votes
143
Percent
30.95%
IND
ފާތިމަތު ވިމާލާ
Votes
125
Percent
27.06%
B4-3
ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު ޝަރީފް
Votes
130
Percent
22.97%
PPM
މުޙައްމަދު އަރުޒަން
Votes
125
Percent
22.08%
MDP
އަޙްމަދު އަަފްސާޙް
Votes
106
Percent
18.73%
IND
މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު
Votes
77
Percent
13.6%
IND
ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
69
Percent
12.19%
MDP
އަސްޢަދު މުޖްތަބާ
Votes
39
Percent
6.89%
IND
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
Votes
20
Percent
3.53%