Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
U3.1
އއ. އުކުޅަސް - 1
B4-1
ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޢާޞިފް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަލީ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
B4-2
ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
އާމިނަތު ނުހާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢާއިޝަތު ޖުވައިިރިޔާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާތިމަތު ވިމާލާ
Votes
0
Percent
0%
B4-3
ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު އަަފްސާޙް
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުޙައްމަދު އަރުޒަން
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޙްމަދު ޝަރީފް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަސްޢަދު މުޖްތަބާ
Votes
0
Percent
0%