Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
C12-1
ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އާދަމް ސަލީމް
Votes
365
Percent
54.23%
PPM
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު
Votes
308
Percent
45.77%
C12-2
ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާޞިމާ އާދަމް
Votes
331
Percent
25.5%
PPM
އާމިނަތު ނަސްފާ
Votes
327
Percent
25.19%
MDP
ޝަހީމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު
Votes
324
Percent
24.96%
MDP
އިޙްސާނާ ޢަބްދުލްވާޙިދު
Votes
316
Percent
24.35%
C12-3
ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މޫސާ ޙަސަން
Votes
387
Percent
30.07%
MDP
މުސްތަފާ އަބްދުލްގައްޔޫމް
Votes
362
Percent
28.13%
PPM
ފާތިމަތު ސައުދާ
Votes
289
Percent
22.46%
PPM
ޒިޔާދު މުޙައްމަދު
Votes
249
Percent
19.35%