Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
F11-1
ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަލީ އަޒުހަރު
Votes
137
Percent
60.09%
PPM
މުއާޒް ފައިސަލް
Votes
91
Percent
39.91%
F11-2
ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ޝަޒްނާ
Votes
137
Percent
31.93%
MDP
ސަހުލާ ޢަބްދުއްރަޒާޤް
Votes
128
Percent
29.84%
PPM
މާޝިތޯ ޝަރީފް
Votes
99
Percent
23.08%
PPM
ޙައްވާ ޝަރުމީލާ
Votes
65
Percent
15.15%
F11-3
ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ހައްސާނު މޫސާ
Votes
107
Percent
25.12%
MDP
އަޙްމަދު ޢާޞިފް
Votes
101
Percent
23.71%
PPM
އާދަމް ނިޔާޒު
Votes
91
Percent
21.36%
PPM
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
Votes
69
Percent
16.2%
IND
މުޙައްމަދު ޙަލީމް
Votes
58
Percent
13.62%